Code :  XNO-0010

YAKUAGARI SOMEN
เส้นโซเม็ง ยาคุอะการิ

Packing: 400g. x 25 pack / Ctn.
Code :  XNO-0009

HARIMANOSATO TORORO SOBA
เส้นโซบะสีน้ำตาล

Packing: 450 g. x 24 pack / Ctn
Code :  XNO-0012

Greentea soba noodle
เส้นโซบะชาเขียว

Packing: 200g.x 40pack/Ctn
Code :  XNO-0002

FRESH UDON
เส้นอุด้งสด เส้นเหนียวนุ่มมาตรฐานญี่ปุ่น
เพียงแค่ใส่ลงในน้ำร้อนไม่เกิน 3 นาที
อายุสินค้า เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 1 ปี
Packing: 200g x 30 pack/ Ctn
Code :  XNO-0015

HF-006 FRESH RAMEN
เส้นราเมงสด เส้นเหนียวนุ่มมาตรฐานญี่ปุ่น
เพียงแค่ใส่ลงในน้ำร้อนไม่เกิน 2 นาที
อายุสินค้า เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 1 ปี

Packing: 160 g x 30 pack/ Ctn

Copyright © Xenon Foods Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เส้นต่างๆ