Copyright © Xenon Foods Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เส้นต่างๆ / Noodle
เส้นอุด้งสด เส้นเหนียวนุ่มมาตรฐานญี่ปุ่น
เส้นราเมงสด เส้นเหนียวนุ่มมาตรฐานญี่ปุ่น
Hot-line : 66 (0) 9 2248-2229
Fresh Udon
เส้นอุด้งสด

วิธีต้มเส้นอุด้งสด
1.ใส่เส้นลงในน้ำ เดือด 350 CC
2. ต้มเส้นเป็นเวลำ 1.5 – 2.0 นำที(ใช้ตะเกียบเขี่ยเพื่อช่วยให้เส้นแยก
ออกจำกกันได้ง่ำยขึ้น)
3.ครบ 2 นำทีแล้ว เอำเส้นขึ้น ล้ำงด้วยน้ำ ธรรมดำเพื่อปรับอุณหภูมิ
และเอำเมือกแป้งออก จะได้เส้นอุด้งที่สวยงำม กรณีที่จะใช้ทำ เมนู
อุด้งเย็น หรือเตรียมทิ้งไว้ ให้ล้ำงหรือแช่น้ำ เย็นอีกที
4. สะเด็ดน้ำ ให้แห้ง แล้วนำ ไปใช้ทำ เมนูต่ำงๆตำมปกติ

*** นำไปใส่ในหม้อชาบู สามารถต้มได้ยาวนาน โดยไม่เปื่อย
ไม่ยุ่ย เนื่องด้วยมีส่วนผสมจากแป้งสาลีชั้นเยี่ยม ****


ข้อควรระวัง
1.ในขณะต้ม หำกเส้นอุด้งยังไม่กระจำยตัว อย่ำเพิ่งรีบแยกเส้นออก
จำกกัน เนื่องจำกเส้นอำจจะเละและขำดได้
2.ห้ำมเก็บเส้นอุด้งสดไว้ที่แช่แข็ง เพรำะเมื่อนำ มำต้มเส้นจะเละ แต่
แต่หำกเก็บในที่ร้อนจัดเกินไป เส้นอำจจะเกิดกำรหมัก ซึ่งจะทำ ให้
มีกลิ่นเหมือนกลิ่นขนมจีน ควรเก็บสินค้ำไว้ในที่แห้งและเย็น
Fresh RAMEN
เส้นราเมนสด

สำหรับการผัดเส้นราเมนสด
1. ใส่น้ำ มัน 1 ช้อนโต๊ะในกระทะร้อน
2. ใส่เนื้อและผักตำมต้องกำร
3. ผัดจนเกือบสุก ลดควำมร้อน ใช้ไฟปำนกลำง
4. ใส่เส้นรำเมนและผัดจนเส้นนุ่ม
5. ตักใส่จำน ตกแต่งด้วยต้นหอมซอย พร้อมเสิร์ฟ

สำหรับการต้มซุป
1. ใส่เส้นรำเมนลงในน้ำ เดือด 350 ซีซี ต้มเส้นประมำณ 1 – 1.5 นำที
2. ใส่เครื่องปรุงรส เนื้อสัตว์และผักตำมต้องกำร
3. ตักใส่ชำม พร้อมเสิร์ฟ

*** นำไปใส่ในหม้อชาบู สามารถต้มได้ยาวนาน โดยไม่เปื่อย
ไม่ยุ่ย เนื่องด้วยมีส่วนผสมจากแป้งสาลีชั้นเยี่ยม ****

ข้อควรระวัง
1.ในขณะต้ม หำกเส้นรำเมนยังไม่กระจำยตัว อย่ำเพิ่งรีบแยกเส้นออกจำก
กัน เนื่องจำกเส้นจะเละและขำดได้
2. ห้ำมเก็บเส้นรำเมนสดไว้ที่แช่แข็ง เพรำะเมื่อนำมำต้มเส้นจะเละ แต่
หำกเก็บในที่ร้อนจัดเกินไป เส้นอำจจะเกิดกำรหมัก ทำ ให้มีกลิ่นหมัก
เหมือนกลิ่นขนมจีน ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นหลีกเลี่ยงแสง